Webové stránky vytvořené nezávislým Brand Affiliate. Tyto webové stránky nevytvořila a neschválila společnost Nu Skin Enterprises Inc. ani její přidružené společnosti.

Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

 

Adresát (prodávající):

Radomíra Kemrová, IČ: 12598895, se sídlem Praha 10, Tesaříkova 1021/3, PSČ 10200, zapsaná jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Radomíra Kemrová. 

 

Internetový obchod:                  www.eshop.linado.cz

Společnost:                              Radomíra Kemrová

Se sídlem:                                Tesaříkova 1021/3, PSČ 102 00 Praha 10

IČ/DIČ:                                     12598895

E-mailová adresa:                    obchod@linado.cz

Telefonní číslo:                         603 503 787

 

(Následující požadované údaje doplní Váš zákazník)

 

Spotřebitel:

Moje jméno a příjmení:                    ……………………………………………….…………

Moje adresa:                                   ...……………………………………………………….

Telefon:                                          ……………………………………………….…………

E-mail:                                            ……………………………………………….…………

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne …………….……. jsem ve Vašem obchodě Shop Linádo vytvořil/a objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou zakoupený

produkt však vykazuje tyto vady ……………………………………………..................................…………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………. ………………………………………………………………………………………………….  Požaduji vyřídit reklamaci

následujícím způsobem: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

.………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

………………………………. (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil/a, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 

  1. Datum objednání: ……………………. datum obdržení: …………………….
  2. Číslo objednávky: …………………………………………………………………

 

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány způsobem

……………………………………………………………………………………………….…..

a budou navráceny zpět způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu) 

……...……………………………………………………………………………………..

  1. Jméno a příjmení spotřebitele:
  2. Adresa spotřebitele:
  3. E-mail:
  4. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 

 

 

V……………………………….., Dne …………………………….

 

 

 

         
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele
                          
(podpis)

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam příloh:

  1. Faktura za objednané zboží č. (*)

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

Zpět do obchodu