Webové stránky vytvořené nezávislým Brand Affiliate. Tyto webové stránky nevytvořila a neschválila společnost Nu Skin Enterprises Inc. ani její přidružené společnosti.

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení
 1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 2. Prodávající a provozovatel internetového obchodu shop.linado.cz , který vlastní a prodává kurzy šití, kosmetiku a doplňky stravy značky NuSkin a Pharmanex je Radomíra Kemrová, IČ: 12598895, se sídlem Praha 10, Tesaříkova 1021/3, PSČ 10200, zapsaná jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku Radomíra Kemrová. Tel. 603 503 787, e-mailem na obchod@linado.cz.
 3. Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a kupní smlouvu (služba) lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Prodávající může měnit či doplňovat znění obchodních podmínek a tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Registrace či zápis do kurzu šití

 1. Na základě provedené registrace kupujícího provedené na internetové stránce shop.linado.cz může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní.   
 2. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávku do kurzu šití nebo nákup kosmetiky a doplňků stravy. (dále jen „uživatelský účet“).
 3. Při registraci na internetové stránce shop.linado.cz  a při objednávání do kurzu šití či zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při zápisu do kurzu šití nebo objednání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
 4. Kupující bere na vědomí, že registrace nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.


Uzavření kupní smlouvy 

 1. Veškerá prezentace o kurzu šití a produktech (zboží) umístěná ve internetovém obchodě shop.linado.cz jsou informativního charakteru.
 2. Internetová stránka www.linado.cz obsahuje informace o kurzech šití, produktech (zboží) NuSkin a Pharmanex, a to včetně uvedení cen jednotlivého typu kurzu či zboží. Ceny jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na internetových stránkách shop.linado.cz. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu (zápis do kurzu šití) či nákupu zboží za individuálně sjednaných podmínek.
 3. Pro registraci vyplní kupující objednávkový formulář na internetových stránkách shop.linado.cz. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • registraci do kurzu šití nebo pro nákup zboží (jméno, příjmení, adresa, email, telefon),
  • vybraném kurzu šití či zboží,
  • způsobu úhrady kupní ceny vybraného kurzu šití či zboží,
  • začátku a konci vybraného kurzu šití či zboží,
  • kontaktní údaje na lektorku daného kurzu šití / prodávající dané zboží.
 4. Před zasláním objednávky (registrace) prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat či měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.
 5. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (obchod@linado.cz), a to na adresu elektronické pošty kupujícího, kterou uvedl v objednávce.
 6. Prodávající je vždy oprávněn danou objednávku zkontrolovat a následně požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením a zaplacením objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu obchod@linado.cz kupujícího. Dále pak na účet 2901576022/2010.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.
 9. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.linado.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem


Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
 2. Prodávající nad rámec občanského zákoníku deklaruje, že kupující může od kupní smlouvy odstoupit v případě nedodržení služeb či daného zboží prodávajícího.
 3. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od začátku vybraného kurzu šití nebo zboží. Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícímu zasláno na adresu elektronické pošty prodávajícího (obchod@linado.cz).
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady.
 6. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 7. Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:
  • o poskytování zboží nebo služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  • v případě pultového prodeje přímo na prodejně (bez existující objednávky z e-shopu),
  • o dodání elektronického obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
 8. Zboží je možné vrátit následujícími způsoby:
  • doručit na
   Radomíra Kemrová
   Tesaříkova 1021/3, 102 00 Praha 10
  • zaslat bez dobírky na adresu 
   Radomíra Kemrová
   Tesaříkova 1021/3, 102 00 Praha 10
 9. Prodávající si určuje právo zrušit objednávku podle § 2006 - § 2009 Občanského zákoníku. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).


Cena zboží

 1. Ceny nabízeného služeb a zboží jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Kupující má možnost se před provedením objednávky informovat na obchod@linado.cz, po jakou dobu zůstává nabídka v platnosti.
 2. Obrázky a popisky u zboží mohou mít pouze informativní charakter z důvodů nově formulace např. krému, či vnějšího vzhledu krabičky.


Slevy a slevové kupony

 1. Prodávající poskytne různé druhy slev (členské, věrnostní, objemové apod.).
 2. Každá sleva má pravidla pro užití.
 3. V případě, že sleva či slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován telefonicky nebo emailem a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či slevového kuponu.
 4. Každou slevu nebo slevový kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevového kuponu odmítnout. V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.
 5. Sleva z věrnostního programu se počítá pro každý produkt individuálně, nikoliv z celkového objemu produktů. Výše slevy u produktu musí přesáhnout minimálně celou 1 Kč, aby byla sleva započítána. Zobrazované slevy u produktů jsou zaokrouhlovány matematicky na celá čísla.


Způsoby platby

 1. Hotově při osobním odběru, poplatek 0 Kč.
 2. Převodem na účet online, poplatek za 0 Kč. 
 3. Platební kartou, poplatek za 0 Kč.


Způsob doručení, náklady na doručení
 

 1. Doručení zajišťuje 
  • Linádo kurýr (přeposílá NuSkin s GSL) nebo PPL za poplatek 115 Kč.
  • Zásilkovnou za poplatek 79 Kč na výdejní místo a 99 Kč na adresu domů.

Zboží je doručováno na zákazníkovo uvedenou adresu, a o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu a SMS. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech (pondělí až pátek) v průběhu běžné pracovní doby.

POKUD JE ZBOŽÍ SKLADEM, POSÍLÁME POUZE PŘES ZÁSILKOVNU.
POKUD ZBOŽÍ NENÍ SKLADEM, POSÍLÁME POUZE PŘES LINÁDO KURÝR.

 1. Pokud zvolíte způsob dopravy, vždy platí následující:
  • informujeme zákazníka o odeslání zboží na jeho mailovou adresu a mobilní telefon (pokud byl při odesílání objednávky uveden). Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy,
  • daňový doklad / faktura je zaslána zákazníkovi v den expedice jeho zásilky na kontaktní e-mailovou adresu, kterou zadal při odesílání objednávky.

Dodací podmínky

 1. Kupující má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.
 2. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.


Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
 3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
  • na odstoupení od smlouvy.
 4. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
 5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 6. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vazbu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.
 7. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
 8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.
 9. To neplatí, pokud:
  • došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  • použil kupující věc ještě před objevením vady,
  • nezpůsobil kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
  • prodal kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li, ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Reklamace a záruka zboží

 1. Na veškeré zboží, se vztahu je záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z vadného plnění, upravuje v podrobnostech reklamační řád (zde bude proklik).
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.


Ochrana osobních údajů

 1. Radomíra Kemrová, se sídlem Praha 10, Tesaříkova 1021/3, PSČ 102 00, jako správce osobních údajů (dále jen OÚ) ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), považuje osobní údaje za důvěrné, zachovává o nich mlčenlivost a dbá o jejich ochranu. Radomíra Kemrová zpracovává údaje transparentně v souladu s platnými zákony na ochranu OÚ, včetně Obecného nařízení na ochranu OÚ. Radomíra Kemrová klade důraz na bezpečnost při zpracovávání osobních údajů, na výběr smluvních partnerů a dodržování pravidel.
 2. Kompletní GDPR podmínky naleznete ZDE


Reklamace a vrácení zboží

Ajjj, něco se mi nepovedlo nebo sis představovala vybraný produkt trochu jinak? Tak věř, že mě mrzí, že objednávka neproběhla podle tvého očekávání. Ale mám pro tebe řešení, které spolu můžeme vyřešit tvou reklamaci či odstoupení od smlouvy rychle a bez zbytečných starostí.

Stačí mi zavolat na číslo +420 603 503 787 nebo napsat na obchod@linado.cz a sdělit mi: 

 1. Číslo objednávky.
 2. Jaký typ reklamace chceš uplatnit (výměna, vrácení – odstoupení od smlouvy).

 

Aktualizováno v Praze dne 9. 1. 2022
Radomíra Kemrová

Zpět do obchodu